Over onsKlantenportaal
Aanmelden

AVO

Algemene voorwaarden Frigotechnik Nederland B. V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1) Op alle door en/of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2) Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons aan koper.

3) Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze algemenevoorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen

1) Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane aanbiedingen 14 dagen geldig.

2) Door ons in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, gewicht, capaciteit, prestatie, etc. van aangeboden zaken worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

3) Wij zijn niet verplicht detailtekeningen te verstrekken.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1) De totstandkoming van de overeenkomst blijkt door de verzending van de schriftelijke bevestiging door ons aan koper dat de opdracht is aanvaard. Bij gebreke van schriftelijke bevestiging, blijkt de totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven door ons aan de gegeven opdracht.

2) Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn voor ons slechts bindend zodra wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

3) Afwijkingen met gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding, ontbinding, opschorting en of schadevergoeding en welk ander recht ook.

Artikel 4: Prijzen

1) De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijkcontractsdatum geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale en over heidslasten, vrachten, assurantiepremiÎn, prijzen van grondstoffen, (hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van alle andere kosten. In geval van verhoging van een of meer van deze factoren zijn wij gerechtigd de offerte respectievelijk conractsprijs dienovereenkomstig te verhogen, e.e.a. met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds op de offerte respectievelijk contractsdatum bekende toekomstige prijs- verhogingen op dat moment moeten worden vermeld.

2) De prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn.

3) Orders beneden een factuurwaarde van EUR 115,- exclusief B.T.W. worden belast met een bedrag van EUR 7,- voor behandelingskosten.

4) Indien tussen de datum van sluiting van het contract en de datum van levering meer dan vier maanden liggen, zijn wij gerechtigd de prijs aan te passen indien onze inkoopprijzen zijn gewijzigd. Indien de nieuwe prijzen meer dan 10% hoger zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen koopprijs, kan de klant zich door een overeenkomstige - onmiddellijke - schriftelijke verklaring aan ons terugtrekken uit de betrokken koopovereenkomst.

Artikel 5: Leveringen

1) Koper is verplicht de door ons aan hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen.

2) Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3) De levertijd gaat, tenzij anders overeengekomen, in op het laatste der navolgende tijdsstippen:

 1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 2. de dag van ontvangst door ons van de door de uitvoering noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, ed.
 3. de dag van vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door ons uitvoering aan de overeenkomst kan worden gegeven;
 4. de dag van ontvangst door ons van hetgeen volgens de overeenkomst voor het uitvoeren daarvan bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort, wordt de leveringstijd met de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de termijn der opschorting verlengd.
4) Behoudens grove schuld aan de zijde van verkoper geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, de koper geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan niet gerechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6: Transport, verpakking en risico-overgang

1) De wijze van transport, verpakking, etc. wordt, indien geen andere aanwijzingen door koper zijn gegeven, door ons bepaald, zonder dat wij daarvoor enige aansprakelijkheid dragen en zonder dat wij verplicht zijn de verpakking terug te nemen.

2) De verzending van de zaken geschiedt steeds, dus ook in geval van franco levering, voor rekening en risico van de koper, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen, enz. de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender (verkoper) zijn. 3. Het risico van de door ons aan koper te leveren zaken gaat op koper over op het moment dat de zaken ons bedrijfspand / magazijn hebben verlaten.

Artikel 7: Betaling

1) De door ons aan de koper toegezonden facturen dienen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Betaling dient plaats te vinden door bijschrjving op een door ons opgegeven bank of girorekening. Betaling dient te geschie den in Euro, inclusief B.T.W.. De op onze bank/gÌro afschriften aangegeven valutadag is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling.

2) Koper is niet gerechtigd tot enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij deze schriftelijk door ons is toegestaan.

3) Iedere betaling van koper strekt primair tot voldoening van de door hem aan ons verschuldigde rente en kosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.

4) Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen in lid 7 van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is koper, zonder dat sommatie of voorafgaande in gebrekestelling vereist is, in gebreke en is hij vanaf de factuurdatum aan ons een rente verschuldigd op jaarbasis van 2% boven de op dat moment geldende wettelijke rente per (gedeelte van eens maand over het totale nog openstaande bedrag.

5) Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door ons in te winnen informatie de voldoende kredietwaar digheid van de koper blijkt.

6) Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook nadat wij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in uitvoering hebben genomen, alvorens daar verdere uitvoeringaan te geven, van koper te eisen dat hij te onzen genoege zekerheid stelt dat hij aan zijn belastingsverplichtingen zal voldoen.

7) In afwijking van het gestelde in lid 1 van dit artikel, zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen uitsluitend tegen vooruitbetaling, contante betaling of onder rembours te leveren, zo nodig in afwijking van eventueel tevoren gemaakte afspraken.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

1) Alle door ons aan koper te leveren en geleverde zaken blijven ons eigendom totdat koper aan al zijn verplichtingen jegens ons terzake de betreffende, de vorige en, volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van ons jegens koper wegens tekortschieten door koper in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons, heeft voldaan.

2) Koper is gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitnefening te verkopen of te gebruiken, maar is niet gerechtigd om d zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotrecht, of anderszins aan het verhaal van, ons te ontrekken.

3) Voorzover ons eigendom door zaakwarming verloren mocht gaan, geeft koper reeds nu vooralsdan de zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt in stil pandrecht aan ons, ten belopen van de vordering die wij, uit welken hoofde ook, op koper mochten hebben.

4) Koper is verplicht om ons onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die ons eigendom zijn, in hun macht te krijgen c.q.- zich daarop te verhalen. Koper is gehouden om zijnerzijds aflas te doen om onze eigendoms- of vorderingsrechten te, beschermen.

Artikel 9: Garantie en reclame

1) Gebreken welke uitsluitend of in overwegende mate het gevolg zijn van een door ons ontworpen onjuiste constructie en/of door ons gedane gebrekkige afwerking en/of door ons gebruikt slecht materiaal, zaken door ons met inachtneming van het hierna sub 2 t/m 6 gestelde kostenloos worden hersteld indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan:

 1. het gebrek moet zijn ontstaan voor het einde van de periode van 12 maanden na de levering;
 2. het gebrek dient binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te onzer kennis te zijn gebracht;
 3. de gebrekkige zaak dient op ons verzoek franco aan ons te worden geretourneerd.
2) Bij gegrondbevinding van de klacht zijn wij verplicht te onzer keuze hetzij de gebrekkige zaak te repareren danwel de gebrekkige zaak of onderdeel daarvan te vervangen. Is reparatie of vervanging niet mogelijk, dan vergoeden wij aan koper de kostprijs van de gebrekkige zaak of het onderdeel daarvan.

3) Terzake van gebreken aan zaken welke niet door ons zijn vervaardigd, hebben wij geen andere verplichting dan die welke onze leverancier heeft ten opzichte van ons en alleen dan indien die leverancier zijn verplichtingen ten opzichte van ons daadwerkelijk is nagekomen.

4) Terzake van beschadiging van lak- en chroomwerk kunnen wij geen garantie verlenen, tenzij die beschadiging een gevolg is van kwaliteits- of constructiefouten van andere onderdelen.

5) Enig gebrek in een door ons geleverde zaak en/of indiening van een klacht ontslaat koper niet van de verplichting tot betaling van door hem in rekening gebrachte bedragen.

6) De garantie geldt niet indien en zolang koper niet- tijdig - aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons voldoet. Nadien herleeft de garantie met terugwerkende kracht.

7) Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en de koper bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken terstond bij de verkoper te reclameren, vervalt die hierboven bedoelde garantie verplichting van de verkoper.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1) Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld van ons en behoudens tot hetgeen waartoe wij op grond van garantie gehouden mochten zijn, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, zowel bij koper als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van onze ondergeschikten en door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken.

2) Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door ons met betrekking tot dat zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

3) De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de koper is uitgesloten.

Artikel 11: Eigendommen

1) Alle door ons verstrekte tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens blijven ons eigendom en moeten op ons verzoek direct aan ons worden teruggezonden.

2) Koper is niet gerechtigd om de in het vorige lid genoemde bescheiden en gegevens te vermenigvuldigen, na te maken en/of aan derden te verstrekken of ter inzage te geven.

Artikel 12: Intellectuele en/of industriÎle eigendomsrechten

1) Wij vrijwaren koper tegen inbreuk op octrooien of soortgelijke rechten van derden.

2) Ingeval echter van verkoop en/of montage naar tekeningen, modellen of andere aanwijzigingen, in de ruimste zin des woords, welke wij van koper hebben ontvangen, draagt deze de volle verantwoordelijkheid dat door verkoop en/of montage van de betreffende zaak geen merk, octrooi of soortgelijk recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de verkoop bezwaar maakt, zijn wij gerechtigd terstond onze werkzaamheden terzake te staken, daarvan kennis te geven aan koper en van deze schadevergoeding te vorderen, zonder dat wij jegens koper tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. Koper zal ons terzake van aanspraken van derden als hier bedoeld ten volle vrijwaren.

Artikel 13 : Ontbinding

1) Indien:

 1. koper enige op hem berustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
 2. koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surs Èance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in - voorlopige sursÈance van betaling verkeert;
 3. op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;
 4. koper krachtens rechterlijke vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
 5. koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk per soon betreft, overlijdt;
 6. koper overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, hebben wij het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als ons eigendom terug te vorderen, hetzij enige bedrag door koper aan ons verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast hebben wij het recht om van koper vergoeding te vorderen van alle kosten, schaden en interessen daarmee verband houdend.
2) Indien wij gerechtigd zijn om de geleverde zaken als ons eigendom terug te vorderen, is koper gehouden om ons de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als ons eigendom te identificeren, en verleent koper ons reeds nu vooralsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen telaten - betreden teneinde de zaken terug te nemen.

3) Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke wij hebben gemaakt ter handhaving en/of realisering van onze rechten, zijn voor rekening koper.

Artikel 14: Overmacht

1) Onder overmacht wordt te dezen verstaan : elke van de wil van partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van de verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepas sing zijn, blijvend of tijdelijk verhinderd wordt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieÎn, storingen in de levering van energie overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbe emmeringen, verkoopverboden enalle andere bedrijfsstoringen, alles bij ons c.q. onze toeleveranciers, alsmede wanprestaties door onze toeleveranciers waardoor wij onze verplichtingenjegens koper redelijkerwijs niet tijdig - kunnen nakomen.

2) In geval van overmacht zijn zowel wij als koper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht verhinderde oorzaak op te schorten, hetzij de ove reenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

3) Indien wij bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tus sentijds te factureren, en dient koper deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 15: Geschillen

1) Alle geschillen - daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch (Rechtbank Oost-Brabant).

2) Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Versie 02/2017
AVO Download